Menu
01

Sep 2018

โครงการสัมมนา “รางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กรปกคร

สัมมนา รางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องวายุภักดิ์ 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย 

  • นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ         นายกเทศมนตรีนครยะลา
  • นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
  • นางสายใจ เลิศวิริยะประภา        นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด

           ดำเนินรายการ โดย รศ.ตระกูล มีชัย  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความคิดเชิงสร้างสรรค์กับการพัฒนานวัตกรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย โดย

  • ผศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รศ. ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์