Menu
16

Mar 2016

ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2559

               สถาบันฯ ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2559 ซึ่งแต่ละ อปท.สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครตามประเภทรางวัลที่สมัครให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบสมัคร ส่งมายังสถาบันพระปกเกล้า (วงเล็บมุมซองว่า “รางวัลพระปกเกล้า 2559”) ภายในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 
               อนึ่ง สถาบันฯ จัดให้มีการอบรมฯ หัวข้อ ตรงจุด ตรงประเด็น : เทคนิคการเตรียมใบสมัครและเอกสารรางวัลพระปกเกล้า’59 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. ต่างๆ ในการกรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารเข้าร่วมโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 นี้ ณ ห้องวายุภักษ์ 3 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ทั้งนี้ อปท. ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังนี้