Menu
16

Mar 2016

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตรงจุด ตรงประเด็น: เทคนิคการเตรียมใบสมัครและเอกสารรางวัลพระปกเกล้า’59

เปลี่ยนวันจัดอบรม จากวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559
** เป็นวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 **

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตรงจุด ตรงประเด็น: เทคนิคการเตรียมใบสมัครและเอกสารรางวัลพระปกเกล้า’59
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 เมษายน 2559 จำนวนจำกัด เพียง 500 ท่าน เท่านั้น

 คำชี้แจงการกรอกใบสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

1. กรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง สามารถส่งผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ไม่เกิน 3 ท่าน ประกอบด้วย
           1) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 1 ท่าน)
           2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ( 2 ท่าน)
2. ภายหลังจากกรอกข้อมูล ให้ท่าน 
ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขลงทะเบียนได้ที่นี่ โดยในวันอบรมให้ท่านแจ้งหมายเลขลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน

ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครลงทะเบียนออนไลน์

 

 ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 
โทรศัพท์ 02-141-9569