Menu

รางวัลพระปกเกล้า

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 13 รายการ

เทศบาลตำบลป่าแดด
อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
เทศบาลตำบลกระสัง
อำเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก
อำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี
เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู
จังหวัดสตูล
เทศบาลตำบลอุโมงค์
อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา
อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
เทศบาลตำบลบ้านแฮด
อำเภอกิ่งอำเภอบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่น

อปท.ที่ได้รางวัล

ค้นหาองค์กรที่ได้รางวัล