Menu

เกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำแบ่งเป็น 2 ลักษณะ โดยต้องผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐานก่อนจึงจะได้รับการพิจารณาเกณฑ์ขั้นนวัตกรรม ของรางวัลพระปกเกล้าทองคำในแต่ละประเภทรางวัลฯ  ดังนี้
      1.  เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน
      2.  เกณฑ์ขั้นนวัตกรรม (Innovation)