Menu

                การประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ อันเป็นรางวัลสูงสุดของสถาบันพระปกเกล้า ที่จะมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีขั้นตอนหลัก  ดังนี้

** ทั้งนี้ ในส่วนรางวัลพระปกเกล้าทองคำ จะเน้นไปที่การลงพื้นที่ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ เพื่อทำการศึกษาข้อมูลในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ โครงการและกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ หรือไม่