Menu
  • slide 3
  • slide 2
  • slide 1

เกี่ยวกับรางวัล

การมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการมอบรางวัลพระปกเกล้า ออกเป็น 2 ระดับ คือ

  1. โล่รางวัลพระปกเกล้า ให้สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน
  2. ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ให้สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

 

วัตถุประสงค์

           สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของประธานรัฐสภา มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ซึ่งให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

           ต่อมาในปี 2552 สถาบันได้ขยายรางวัลพระปกเกล้าให้ครอบคลุมการดำเนินงานของท้องถิ่น อาทิ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการท้องถิ่น การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ในท้องถิ่น และการเสริมสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

Download
รางวัลพระปกเกล้า

  • ประเภทที่ 1 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ  ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • ประเภทที่ 2 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ  ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
  • ประเภทที่ 3 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ  ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม

 

Download
คุณค่าและประโยชน์

รางวัลพระปกเกล้า เป็นโครงการที่เปิดกว้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ส่งผลงานเข้ารับการประเมินจากสถาบันฯ โดยความสมัครใจ ทั้งนี้ ประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับ มีดังนี้

1.   ในการประเมินรางวัลพระปกเกล้า เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการในโครงการ สถาบัน จะส่งข้อมูล (Feedback) กลับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบระดับการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนเองเมื่อเทียบกับท้องถิ่นอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน รวมถึงทราบจุดเด่น และจุดบกพร่องในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงในอนาคต นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และนำแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม

2.   เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การตรวจสอบระบบการทำงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และนำไปสู่การสร้างการทำงานเป็นทีม (ในกระบวนการทำความเข้าใจตัวชี้วัด และการเก็บรวบรวมผลงาน) การนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบเอกสาร และการนำเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งต้องคำนึงถึงการนำเสนอที่ตรงประเด็นชัดเจนและกระชับ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น

​                                                    

 

Download
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อแนะนำสำหรับ อปท.

             การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า เป็นการวัด “ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก” ตามภารกิจความรับผิดชอบในงานด้านต่างๆ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประสงค์ที่จะส่งผลงานเข้าร่วมควรมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ โดยมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้

1)  รางวัลพระปกเกล้า แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกสมัครได้ 1 ประเภท ต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง โดยกรอกใบสมัคร และจัดเตรียมเอกสารผลงานแยกตามประเภทรางวัล 
2)  ตั้งคณะทำงานประกอบด้วยบุคลากรจากทุกฝ่าย/กอง/สำนัก จำนวน 1 ชุด เพื่อรวบรวมผลงานที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ โดยคณะทำงานนี้ควรเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจต่อ “กรอบแนวคิดและตัวชี้วัด” ที่สถาบันฯ ได้กำหนดไว้ในแต่ละประเภทรางวัล

 

Download
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ

           รางวัลพระปกเกล้าทองคำ เป็นรางวัลที่ริเริ่มขึ้นในปี 2549 เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้า มีการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานท้องถิ่นอยู่เสมอ ทั้งนี้ รางวัลพระปกเกล้าทองคำจะเป็นเครื่องหมายเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน และพื้นที่ อย่างโดดเด่นต่อเนื่อง รวมถึงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานใหม่ๆ อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในประเทศไทย
           ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้ากำหนดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ทุกๆ  2 ปี  โดยในปี 2559 นี้ สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำขึ้นเป็นครั้งที่หก  

 

Download

เกณฑ์การพิจารณา

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 

สำหรับเกณฑ์การพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำ จะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาต่อยอดความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งในมุมของการบริหารจัดการ และมุมของการพัฒนาพื้นที่ รวมไปถึงการคิดสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมทางการบริหารงานพัฒนา ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในการยอมรับและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  

 

รางวัลพระปกเกล้า 

สำหรับเกณฑ์การพิจารณารางวัลพระปกเกล้า จะให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ และการดำเนินงานเพื่อพัฒนาในท้องถิ่น ซึ่งเกณฑ์ต่างๆ จะเกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด และเกี่ยวข้องกับรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนางานตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นเป็นหลัก ประกอบกับการพิจารณาถึงบริบทการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการกับความท้าทายใหม่ๆ ในการดำเนินงาน 

เกณฑ์การประเมินฯ รางวัลพระปกเกล้าทองคำ
เกณฑ์การประเมินฯ รางวัลพระปกเกล้า
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ
รางวัลพระปกเกล้า

การสมัครรางวัลฯ

                     สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะหน่วยงานอิสระของรัฐภายใต้กำกับของรัฐสภามีพันธกิจด้านการส่งเสริมและ พัฒนาความรู้ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้สถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคง ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปก เกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น

 

อปท.ที่ได้รางวัล

ค้นหาองค์กรที่ได้รางวัล

ข่าวและกิจกรรม

ติดต่อเรา

Head Office

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

Call Us

Phone: 02-141-9600
Fax: 02-143-8181

Email Us

webmaster@kpi.ac.th

สอบถามข้อมูล