วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2562

http://kpi3.uds.co.th/wp-content/uploads/2020/01/3-62-cover-s-wpcf_219x300.jpg
ปีที่ 17 ฉบับที่ 3
ผู้แต่ง : ออกโดยสถาบันพระปกเกล้า
ฉบับประจำเดือน : กันยายน - ธันวาคม 2562