ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Poster-kpicongress17-189x189
LogoÊÀҾѲ¹Ò¡ÒÃàÁ×ͧ logo

 

สำนักคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
เรื่อง ให้ทุนสบับสนุนโครงการวิจัยและทุนสนับสนุนกิจกรรมเชิงพื้นที่การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

*ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเสนอโครงการได้ในระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2558*

1. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 และข้อ 13 ของระเบียบสภาพัฒนาการเมือง ว่าด้วยการเงิน ทรัพย์สินและหลักเกณ์วิธีการในการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง พ.ศ.2551 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จึงออกวิธีปฏิบัติสำหรับการขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้