ส่งบทความ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการภายนอก ตลอดจนบุคลากรในสถาบันพระปกเกล้า ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามกรอบเนื้อหาที่สถาบันฯ กำหนด

2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และอ้างอิงความรู้ต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามกรอบเนื้อหาที่สถาบันฯ กำหนด

3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามกรอบเนื้อหาที่สถาบันฯ กำหนด แก่สังคม ให้เป็นที่ประจักษ์ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ

btn12

1. ประชาธิปไตย และกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
2. ธรรมาภิบาล
3. แนวทางการบริหารงานพัฒนาประเทศ
4. นโยบายสาธารณะและองค์กรทางการบริหารราชการแผ่นดิน
5. การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น
6. การเมืองภาคพลเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
7. สันติวิธีและการจัดการกับความขัดแย้ง
8. การสร้างเครือข่ายการพัฒนา
9. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยกรอบเนื้อหาทั้ง 9 ประเด็นนั้น จะต้องเป็น 1) ประเด็นในประเทศไทย หรือ 2) ประเด็นในต่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับบริบทของประเทศไทย

btn13

บรรณาธิการ
รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
ผู้จัดการ
นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นายภควัต อัจฉริยปัญญา พนักงานชำนาญการพิเศษ สถาบันพระปกเกล้า

1. ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศ.ดร.ไชยวัฒน์  ค้ำชู อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
5. ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า
(อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
6. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
8. รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
9. รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
11. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

btn14

  • โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในประเด็นเนื้อหาบทความนั้นๆ
  • การพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในรูปแบบ ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)
  • การพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน 2 ท่านต่อ 1 บทความ เป็นอย่างน้อย
    ทั้งนี้ ถ้าผ่านการพิจารณาแล้ว สถาบันฯ จึงจะตอบรับการตีพิมพ์วารสารของท่านต่อไป

27

1. บทความ 

1.1 บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและอยู่ในกรอบเนื้อหาที่กำหนด โดยต้องกล่าวถึงแสดงถึงความเป็นมาของปัญหา แนวทางแก้ไข โดยมีกรอบแนวคิดทฤษฎีรองรับในการวิเคราะห์ที่ชัดเจน และต้องมีการอ้างอิงตามหลักวิชาการ
1.2 บทความวิจัย หมายถึง การนำเสนอผลการวิจัย ที่ได้มีการศึกษาค้นคว้า ตามหลักทางวิชาการวิจัย แต่ควรนำมาปรับการนำเสนอให้อยู่ในรูปแบบบทความที่ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจ และควรให้น้ำหนักในประเด็นผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในประเด็นการวิจัยเป็นหลัก ทั้งนี้ ผู้เขียนอาจกำหนดประเด็นจากข้อค้นพบและข้อเสนอแนะมาใช้เป็นหัวข้อหลักในบทความ

2. บทวิจารณ์หนังสือ

หมายถึง บทความที่วิพากษ์ วิจารณ์ เนื้อหาสาระ คุณค่า ของหนังสือหรือบทความ โดยบทวิจารณ์หนังสือ จะต้องกล่าวถึงรายละเอียดของหนังสือ ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ จำนวนหน้า ให้ชัดเจนด้วยย

btn15

1. เป็นบทความ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ไหนมาก่อน
2. เป็นบทความ ที่มีคุณภาพ ผ่านการพิจารณาตรวจสอบคัดเลือก จากกองบรรณาธิการ ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
3. เป็นบทความ ที่การอ้างอิงและบรรณานุกรม ตามหลักทางวิชาการ
4. เป็นบทความ ที่ผู้เขียนส่งให้กองบรรณาธิการวารสารสถาบันพระปกเกล้า พิจารณาล่วงหน้าก่อนจัดพิมพ์ ซึ่งมีระยะเวลา 4 เดือนล่วงหน้าเป็นอย่างน้อย

ท่านที่ต้องการจะส่งบทความขอให้ดำเนินการจัดเตรียมต้นฉบับ และใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิง ให้ถูกต้องตามที่สถาบันฯ กำหนด หลังจากนั้นให้ท่านส่งบทความ โดยแนบไฟล์บทความ (Word) และไฟล์หนังสือรับรองบทความ (PDF) ให้เรียบร้อย

*กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับและการเขียนอ้างอิง อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นสถาบันขอสงวนสิทธิ์การไม่รับพิจารณาบทความของท่าน*

btn16

แบบฟอร์มสำหรับส่งบทความ

แบบฟอร์มสำหรับส่งบทความ
** 1. บทความ (Ms Word เท่านั้น)
2. หนังสือรับรองส่งบทความที่กรอกแล้ว (PDF )

เมื่อท่านกด Submit แล้ว บทความของท่านจะปรากฎใน
"สถานะการส่งบทความ" ภายใน 7 วัน
ถ้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด แสดงว่ากอง บก. ยังไม่ได้รับบทความของท่าน

กรุณาติดต่อ 02-141-9513
Sending

ดาวน์โหลดวารสารฉบับย้อนหลัง

คุณสามารถกดปุ่มลิ้งค์ เพื่อเข้าสู่หน้าการดาวน์โหลดวารสารทั้งฉบับปัจุบันและฉบับย้อนหลัง และยังสามารถค้นหาวารสารตามที่คุณต้องการ