ส่งบทความ

12                              วารสารสถาบันพระปกเกล้า เป็นวารสารทางวิชาการที่สถาบันพระปกเกล้าจัดทำขึ้น โดยรวบรวมงานเขียนทางวิชาการและงานศึกษาวิจัย ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และติดตามประเมินผล ในมิติทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมิติการบริหารราชการที่เกี่ยวข้อง ในบริบทประเทศไทยหรือในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการที่สำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การต่อยอดพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในเชิงวิชาการแก่นักศึกษาและประชาชนผู้ให้ความสนใจต่อไป

19

  • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน      ออกเผยแพร่ เดือนพฤษภาคม
  • ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ออกเผยแพร่ เดือนกันยายน
  • ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน –ธันวาคม      ออกเผยแพร่ เดือนมกราคม

16

1. ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา
กองบรรณาธิการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู
กองบรรณาธิการ
3. ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
กองบรรณาธิการ
4. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
กองบรรณาธิการ
5. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
กองบรรณาธิการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
กองบรรณาธิการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร
กองบรรณาธิการ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
กองบรรณาธิการ
9. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ
กองบรรณาธิการ
10. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
กองบรรณาธิการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล
บรรณาธิการ
12. นายภควัต อัจฉริยปัญญา
ผู้ช่วยบรรณาธิการ

188

1. ประชาธิปไตย และกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
2. ธรรมาภิบาล
3. แนวทางการบริหารงานพัฒนาประเทศ
4. นโยบายสาธารณะและองค์กรทางการบริหารราชการแผ่นดิน
5. การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น
6. การเมืองภาคพลเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
7. สันติวิธีและการจัดการกับความขัดแย้ง
8. การสร้างเครือข่ายการพัฒนา
9. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยกรอบเนื้อหาทั้ง 9 ประเด็นนั้น จะต้องเป็น 1) ประเด็นในประเทศไทย หรือ 2) ประเด็นในต่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับบริบทของประเทศไทย

27

1. บทความ 

1.1 บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและอยู่ในกรอบเนื้อหาที่กำหนด โดยต้องกล่าวถึงแสดงถึงความเป็นมาของปัญหา แนวทางแก้ไข โดยมีกรอบแนวคิดทฤษฎีรองรับในการวิเคราะห์ที่ชัดเจน และต้องมีการอ้างอิงตามหลักวิชาการ
1.2 บทความวิจัย หมายถึง การนำเสนอผลการวิจัย ที่ได้มีการศึกษาค้นคว้า ตามหลักทางวิชาการวิจัย แต่ควรนำมาปรับการนำเสนอให้อยู่ในรูปแบบบทความที่ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจ และควรให้น้ำหนักในประเด็นผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในประเด็นการวิจัยเป็นหลัก ทั้งนี้ ผู้เขียนอาจกำหนดประเด็นจากข้อค้นพบและข้อเสนอแนะมาใช้เป็นหัวข้อหลักในบทความ

2. บทวิจารณ์หนังสือ

หมายถึง บทความที่วิพากษ์ วิจารณ์ เนื้อหาสาระ คุณค่า ของหนังสือหรือบทความ โดยบทวิจารณ์หนังสือ จะต้องกล่าวถึงรายละเอียดของหนังสือ ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ จำนวนหน้า ให้ชัดเจนด้วยย

ท่านที่ต้องการจะส่งบทความขอให้อ่านและดำเนินการตามคำชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงบทความในวารสารอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ กรอบเนื้อหา, วิธีการเขียน, การใช้ขนาดตัวอักษร, วิธีการอ้างอิง หลังจากนั้นให้ท่านส่งบทความ โดยแนบไฟล์บทความ (Word) และไฟล์หนังสือรับรองบทความ (PDF หรือ JPG ) ให้เรียบร้อย

*กรุณาปฏิบัติตามคำชี้แจงอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นสถาบันขอสงวนสิทธิ์การไม่รับพิจารณาบทความของท่าน*

39

แบบฟอร์มสำหรับส่งบทความ

แบบฟอร์มสำหรับส่งบทความ
** 1. บทความ (Ms Word เท่านั้น)
2. หนังสือรับรองส่งบทความที่กรอกแล้ว (PDF หรือ JPG)

เมื่อท่านกด Submit แล้ว บทความของท่านจะปรากฎใน
"สถานะการส่งบทความ" ภายใน 7 วัน
ถ้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด แสดงว่ากอง บก. ยังไม่ได้รับบทความของท่าน

กรุณาติดต่อ 02-141-9513
Sending

ดาวน์โหลดวารสารฉบับย้อนหลัง

คุณสามารถกดปุ่มลิ้งค์ เพื่อเข้าสู่หน้าการดาวน์โหลดวารสารทั้งฉบับปัจุบันและฉบับย้อนหลัง และยังสามารถค้นหาวารสารตามที่คุณต้องการ