สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ให้ทุนสนับสนุน การทำวิทยานิพนธ์ ในปีงบประมาณ 2559

Poster-kpicongress17-189x189

ที่มาของโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านดังกล่าวด้วย

ประเด็นที่เปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์
ในปีงบประมาณ 2559 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) ทางสำนักวิจัย ฯ มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1) พระปกเกล้าศึกษา (การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และประเด็นอื่นๆ ในช่วงรัชสมัย)
2) การพัฒนาการเมืองไทย / วัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมทางการเมือง
/ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและเยาวชน
3) การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยภาคประชาชน
4) ทิศทาง/ความก้าวหน้าของการปฏิรูปประเทศไทย
5) นโยบายของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น การจัดการน้ำ มลพิษ ผังเมือง
แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
6) อาเซียนศึกษา และประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน
7) ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของชาติ เช่น คุณธรรมจริยธรรม การทุจริตคอรัปชัน
คุณภาพชีวิต เป็นต้น
8) การสร้างค่านิยมประชาธิปไตย / การศึกษาความเป็นพลเมือง / สถาบันการเมือง /
ดุลอำนาจทางการเมือง / องค์กรอิสระ
9) สวัสดิการสังคม / ความเป็นอยู่ของประชาชน
10) การวัดหรือประเมินคุณภาพสังคม คุณภาพชีวิต
11) ความเสมอภาคทางเพศ / สตรีศึกษา
12) ชุมชนศึกษา เช่น วิสาหกิจชุมชน สิทธิชุมชน เป็นต้น
13) การกระจายอำนาจ

งบประมาณที่สนับสนุน

สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท
สนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท
ช่วงเวลาในการรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน
การเปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จะแบ่งออกเป็น 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ คือ

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2558
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2559
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2559

สิ่งที่ผู้ขอรับทุนต้องจัดส่งให้สถาบัน

1. แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน (ดาวน์โหลดจากเวปไซต์)
2. เค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาใบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย
4. จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
5. ประวัติการศึกษาและการทำงานของผู้ขอรับทุน (พอสังเขป)

ดาวน์โหลดเอกสาร okeydress

รายละเอียดการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ ปีงบ 59
ที่ติดต่อ / จัดส่งเอกสาร
ผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์สามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ โดยจัดส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (ขอทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-1419598 / 087-0303452 (ทวิติยา)
หมายเลขโทรสาร : 02-1438177
E-mail : tweetya@hotmail.com; tawitiya@kpi.ac.th
Website : http://www.kpi.ac.th