สั่งซื้อวารสาร

30

 btn48

  • จำหน่ายปลีก ฉบับละ 120 บาท       

32

“วาสารสถาบันพระปกเกล้า” มีขนาด 8 หน้ายก ความหนาประมาณ 96 หน้า พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตาอย่างดี ปกพิมพ์ 4 สี เนื้อหาสาระในเล่ม เขียน และวิจารณ์โดยนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในทุกๆ แขนงวิชา วางจำหน่ายปีละ 3 ฉบับ ทุกๆ 4 เดือน คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) จำหน่ายปลีก ฉบับละ 120 บาท

34

  1. โอนเงิน เข้าบัญชี “วารสารสถาบันพระปกเกล้า” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 955-0-03636-7
  2. กรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อวารสาร
  3. แนบหลักฐานการชำระเงิน (ช่อง Upload)

35

แบบฟอร์มสั่งซื้อวารสาร

โปรดแนบหลักฐานการชำระเงิน
Sending

ติดต่อสอบถามฝ่ายสมาชิกวารสาร
สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02-141-9637 , 02-141-9629 โทรสาร :02-143-8181