สมัครสมาชิก

31


btn47

  • อัตราค่าสมาชิก 330 ต่อปี (รวมค่าจัดส่งแล้ว)

  1. โอนเงิน เข้าบัญชี “วารสารสถาบันพระปกเกล้า” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 955-0-03636-7
  2. กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
  3. แนบหลักฐานการชำระเงิน (ช่อง  Upload)

41

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกวารสาร โดยขอรับวารสาร

โปรดแนบหลักฐานการชำระเงิน
Sending

ติดต่อสอบถามฝ่ายสมาชิกวารสาร
สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02-141-9637 , 02-141-9629 โทรสาร :02-143-8181