ประกาศผลการประเมินบทความวิชาการ

Poster-kpicongress17-189x189

KPICongress17_Logo

ประกาศผลการพิจารณากลั่นกรอง และประเมินผลคุณภาพบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558

“หลักนิติธรรม กับประชาธิปไตย” (Rule of Law and Democracy)
วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2558
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

บทความที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในห้องย่อย

1. การตีความ “หลักนิติธรรม” โดยศาลในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เปรียบเทียบกับประเทศไทย  ดร. สุรพล ศรีวิทยา
2. ความยุติธรรมในสิทธิชุมชน : มองผ่านนิติสำนึกของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด – บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     ภิรัชญา วีระสุโข
3. สัมมาทิฏฐิกับวิถีการปกครอง    พระนันทรัฐ อภินนฺโท

หมายเหตุ : บทความข้างต้นจะได้นำเสนอในห้องย่อยภายใต้เงื่อนไขที่ต้องปรับแก้บทความตามที่คณะกรรมการผู้ประเมินบทความกำหนดซึ่งแจ้งให้ทางอีเมลล์แล้ว ขอให้ดำเนินการปรับแก้และส่งคืนภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558

→ผลการพิจารณากลั่นกรองและประเมินผลคุณภาพบทความวิชาการฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

1. นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร
นักวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9548
2. นายสมผล เกษมสัมฤทธิ์ผล
พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9550
เว็บไซต์: www.kpi.ac.th
Email address: KPIcongress17@kpi.ac.th หรือ Watcharac.kpi@gmail.com